ehitusinfo

Ehituse peatöövõtja

Energia ja hoone sisekliima

Energia, selle kallinemine ja säästmine on aktuaalne igas eluvaldkonnas, eriti aga just kinnisvara osas.  Hoonete energiakulu on üks suuremaid kuluallikaid kinnisvaraobjektide puhul ning energia kallinemisega seoses on see kujunenud ka üheks olulisemaks kuluartikliks perekondade  eelarvest.

Energiatõhususe vallas orienteerumiseks on suureks abiks hoonete energiatarbimise miinimumnõuded ja energiamärgis. Energiamärgis on ka hoone kvaliteedi näitaja, sest kõrgem klass selles vallas annab tunnistust ka kvaliteetsest ehitusest.

Ka tervise seisukohast lähtudes on oluline, et hoone oleks kvaliteetselt ja energiatõhususe normidele vastavalt ehitatud, sest lisaks energia säästmisele on oluline ka hea sisekliima, mis tähendab normikohast õhuvahetust, õhuniiskust, ühtset temperatuuri ja külmasildade puudumist. Lisaks ka normidele vastav valgus- ja müratase.

Ühe ridaelamuboksi prognoositav aasta keskmine küttekulu ühes kuus on vaid ca 20 €.

*Täpsem energiakulu sõltub pereliikmete arvust ja tarbimisharjumustest.

Hoone välispiirete soojajuhtivused:
I korruse ja II korruse välisseinad – 0,16 (W/(m²K))
Katuslaed – 0,09 (W/(m²K))
I ja soklikorruse põrandad – 0,17 (W/(m²K))
Aknad ja välisuksed <0,98 (W/(m²K))

Asendiplaaniline lahendus

Planeeritud on kaks kuue korteriga 2-korruselist ridaelamut. Projekteeritavad ehitised paiknevad kinnistul detailplaneeringuga ette antud  ehitusalas. Ridaelamu paikneb põhja-lõuna suunaliselt vastavalt detailplaneeringu lahendusele. Sellega antakse võimalikult palju lõuna-õhtu päikesevalgust ridamaja korterite terrassidele.

Ridaelamute kaugused naaberhoonestusest vastavad TP3 elamu nõuetele. Sissesõit krundile toimub vastavalt detailplaneeringule Mai tänavalt. Kinnistule on planeeritud 12 parkimiskohta.

Elamu vee-, kanalisatsiooni-, elektritrassid ühendatakse tänava trassidega.

Arhitektuurne lahendus

Projekteerimisel on aluseks võetud piirkonna miljööd ning detailplaneeringuga etteantud tingimusi. Hoone on mahuliselt jaotatud kaheks osaks mis omavahel on ühekordse panipaikade mahuga ühendatud. Sissepääsud ridaelamusse on ühiskasutuses olevalt juurdepääsualalt. Projekteeritav ridaelamu on kahekorruseline. Hoone iga korteri põhikorrusel asuvad elutuba/köök, abiruum/panipaik, hall ja WC, lisaks õuest eraldi sissepääsuga tehnoruum/panipaik. Teisel korrusel paiknevad hall, kolm magamistuba, vannituba ja saun.

Hoonete fassaadid on lakoonilised. Seinte viimistlusmaterjalidena on kasutatud tasapinnalist betoonkivi,  aksendiks termotöödeldud voodrilauda ja klaaspindasid. Fassaadides kasutatud puhtad pinnad annavad hoonele visauaalse massiivsuse ja püsivustunde. Klaas-, puitviimistlus loovad elavust ning värskust.

Arhitektuurne lahendus

 • Vundament on kergplokkidest lintvundament monoliitsel raudbetoon taldmikul 200×600 mm.
 • Välisseinteks on 240 mm puitkarkassil seinaelemendid kaetud seestpoolt kipsplaadiga 13 mm.
 • Soojustuseks 2×100+50 mm villa. Välisviimistluseks osaliselt fassadikivi ning osaliselt termotöödeldud puitlaudis. Siseviimistluseks seinad pahteldatakse ja värvitakse. Piirde soojajuhtivus U<=0.16W(m2K)
 • Korteritevahelised seinad on 2×95 mm puitkarkassil seinaelementidest, kaetud seestpoolt kipsplaadiga 2×13 mm. Heliisolatsiooniks on vill.
 • Sisemised kandeseinad on 145/195 mm puitkarkassil seinaelemendid kaetud mõlemalt poolt kipsplaadiga 13 mm. Heliisolatsiooniks on vill.
 • Mittekandvad seinad on puitkassil 70-145 mm, kaetud mõlemalt poolt kipsplaadiga 13 mm. Heliisolatsiooniks on mineraalvill. Viimistlus on värv.
 • Põrand on betoonpõrandad. Soojustuseks vahtplast 200 mm. Piirde soojajuhtivus U<=0.17W(m²K).
 • Vahelagi on puittaladel puitpaneelidest. Heliisolatsiooniks on min 200 mm villa, kaetud kipsplaadiga 13 mm. Lagede viimistluseks on värv.
 • Katuslagi on katusefermidel tehases toodetud paneelid. Soojustuseks on min. 480 mm puistevilla. Katuse katteks on bituumenrullmaterjal.  Piirde soojajuhtivus U 0,09 W(m²K).

välisviimistlus

 • Hoone välisseinad on osaliselt kaetud fassaadikivi, hall, c00028.
 • Hoone välisseinad on osaliselt kaetud töödeltud profiillaudisega.
 • Aknad on plastaknad, toon: väljast hall RAL 7016, seest valged.
 • Katusekatteks on hallikas SBS rullmaterjal.
 • Akna- ja räästaplekid on tumehallid, toon RR23.
 • Hoone sokkel on kaetud tumehalli sokliplaadiga.
 • Korsten, viimistlusplekid on tumehallid, toon RR23.
 • Majatagused- ja sissepääsude ees olevad terassid on kaetud puitlaudisega.

Elektrivarustus

Kinnistule on välja ehitatud liitumiskilp mõõtesüsteemide ja peakaitsmetega 3×20 A igale korterile koos individuaalse arvestiga.

Igal korteril on tehniline valmidus sõlmida sideteenust pakkuva ettevõttega tarbimisleping.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Kinnistu on varustatud tsentraalse vee- ja kanalisatsiooniga. Igal korteril oma arvesti.

Küte, ventilatsioon ja jahutus

Ridalaelamute kütmine lahendatakse õhk-vesi soojuspumpade baasil.

Hoonesse on ette nähtud vesiküttega põrandaküttetorustik esimesel korrusel ja teise korruse pesuruumis. Teise korruse eluruumides on radiaatorid.

Küttesüsteemi allikaks on NIBE SPLIT õhk-vesi soojuspump.

NIBE SPLIT on täiuslik, energiasäästlik ning keskkonnasõbralik – kõik ühes kütte- ja jahutussüsteem, mis tagab turvaliselt ja ökonoomselt mugava sisekliima. Sisemoodulisse on integreeritud soojaveeboiler, elektriküttekeha, tsirkulatsioonipump ja juhtautomaatika. Kütmiseks vajalik soojusenergia saadakse välismooduli (AMS 10) abil välisõhust. Kinnises süsteemis tsirkuleeriv külmaagens (külmaaine) kannab välisõhu soojusenergia sisemoodulisse (ACVM 270).

Saavutatav väljundvõimsus
EN14511 35/18 °C jahutamisel 3.3 – 12.0 kW
COP EN 14511 7/35 °C kütmisel 4.5 (nom)*
COP EN 14511 7/45 °C kütmisel 3.6 (nom)*
EER EN 14511 35/18 °C jahutamisel 3.7 (nom)*

Siseõhu kvaliteet ja energiatõhusus tagatakse soojustagastusega sundventilatsiooniga.

Iga korter on varustatud ühe trepi hallis asuva jahutusseadmega.

Arhitektuurne lahendus

Hoone konstruktsioonid on projekteeritud Vabariigi Valitsuse 30.03.2017 a. määruse nr.17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ kohaselt.

Hoone kasutusviis: Ridaelamu 1 kasutusviis

Hoone tulepüsivusklass: TP3.

Hoone  korruselisus: 2 korrust

Hoonete  maksimumkõrgus  tuletõrjetehnilises mõttes: Hmax =~ 7,1 m < Hmax, lub.= 8 m.

Hoone varustamine välise tulekustutusveega on lahendatud olemasoleva hüdrandiga, mis paikneb kaevus 502 veemagistraalil D350 Mai tn. 27 kinnistul.

Projekteeritavas hoones moodustab iga korter eraldi iseseisva tuletõkkesektsiooni tarindite tulepüsivusega EI 30.

Arhitektuurne lahendus

Igast korterist on kaks pääsu õue ja avatavad aknad, mida saab kasutada hädaväljapääsudena. Projekteeritud evakuatsioonipääsude minimaalkõrguseks on 2100 mm.

Projekteeritud hoone väljumistee maksimaalne pikkus on 20 m < lubatud väljumistee maksimaalne pikkus 30 m. Evakuatsiooniteedel kasutatakse lukke, mida saab seestpoolt ilma võtmeta avada.

Pääsuks katusele on ette nähtud hoone fassaadile paigaldatav katuseredel. Hoone katused on käidavad.